image2 image3 image1 image4

Informácie pre klienta podľa § 33  a podľa § 27 zákona č. 186/2009 Z. z. o

finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „Informácie“)

 

 

a) Finančný agent MAXIMA BROKER, a.s., so sídlom Moldavsá cesta 10/2273,

040 11, Košice, IČO: 36 206 288, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu

Košice I v odd. Sa, vo vl. Č. 1178/V /ďalej len „finančný agent“/ vykonáva

finančné sprostredkovanie na základe povolenia č. ODT-4349/2013 zo dňa 16.05.2013 ,

NBS1-000-029-249/100-000-152-528 zo dňa 11.06.2019 , udelené

podľa § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní

a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných

úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov. Činnosť samostatného finančného agenta v sektore:

1. Poistenia alebo zaistenia

2. Prijímania vkladov    

3. Poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov

 

b) Finančný agent je zapísaný v registri Národnej banky Slovenska,

v zozname samostatných finančných agentov pod registračným

číslom 2004. Údaje o zápise finančného agenta v registri je

možné overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska <www.nbs.sk>.

 

 

c) Finančný agent vykonáva sprostredkovanie v sektore poistenia alebo

zaistenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov

na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami,

pričom tieto zmluvy majú nevýhradnú povahu. Finančný agent má uzatvorené

zmluvy s nasledujúcimi finančnými inštitúciami:  viď: zmluvní partneri

 

d) V žiadnej z finančných inštitúcií, s ktorými má finančný agent MAXIMA BROKER, a.s.

uzavreté zmluvy, nemajú jeho podriadení finanční agenti a ani finančný agent

MAXIMA BROKER, a.s. kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na

hlasovacích právach.

 

 

e) Žiadna finančná inštitúcia s ktorou má finančný agent uzavretú zmluvu a ani osoby

ovládajúce tieto finančné inštitúcie nemajú kvalifikovanú účasť na základnom

imaní alebo na hlasovacích právach finančného agenta a ani na základnom imaní

alebo na hlasovacích právach podriadeného finančného agenta.

 

 

f) Klient môže podať sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania

finančným agentom alebo podriadeným finančným agentom písomnou formou

na adresu MAXIMA BROKER a.s., Moldavská cesta 10/2273, 040 11 Košice. Sťažnosť

musí obsahovať meno, priezvisko a adresu bydliska klienta, ak

ide o fyzickú osobu; názov alebo obchodné meno a sídlo sťažovateľa, ak ide

o právnickú osobu; predmet sťažnosti; identifikáciu osôb, na ktoré je sťažnosť

podaná; označenie čoho sa sťažovateľ domáha; dátum a podpis klienta. Klient

môže požadovať opätovné preverenie sťažnosti v prípade, ak na základe

pôvodnej sťažnosti neboli odstránené všetky nedostatky a prijaté dostatočné

opatrenia na zabezpečenie nápravy. Osobitným predpisom upravujúcim

mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania je

zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov.