image2 image3 image1 image4

Informácia pre klientov o postupe podávania sťažnosti

1. Finančný agent je povinný prijímať všetky sťažnosti klientov alebo potenciálnych klientov, vzťahujúce sa na činnosť finančného agenta, ako aj sťažnosti klientov vzťahujúce sa na činnosť podriadeného finančného agenta,
s ktorým má finančný agent uzatvorenú zmluvu podľa § 9 Zákona.

2. Sťažnosť sa podáva písomne. Sťažnosť musí byť doručená na adresu sídla finančného agenta - MAXIMA BROKER, a.s., Moldavská cesta 10/2273, 040 11 Košice. Anonymné sťažnosti sa nevybavujú.

3. Sťažnosť musí obsahovať najmä:
  •  meno, priezvisko a adresu bydliska sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu; názov alebo obchodné meno a sídlo sťažovateľa, ak ide o právnickú osobu, - predmet sťažnosti,
  •  identifikáciu osôb, na ktoré je sťažnosť podaná,
  • označenie čoho sa sťažovateľ domáha,
  • dátum,
  • podpis sťažovateľa.

4.  Sťažnosť sa považuje za doručenú dňom, kedy bola doručená na adresu sídla finančného agenta alebo na adresu odštepného závodu finančného agenta.

5.  V prípade, ak podaná sťažnosť nemá potrebné náležitosti, finančný agent písomne a bez zbytočného odkladu vyzve sťažovateľa na doplnenie sťažnosti. V prípade, ak sťažovateľ nedoplní sťažnosť v lehote 30 dní od doručenia výzvy k doplneniu sťažnosti, finančný agent sťažnosť odloží a písomne o tom upovedomí sťažovateľa.

6. Finančný agent je povinný viesť záznam o každej sťažnosti a opatreniach prijatých na jej vybavenie.

7. Záznam musí obsahovať nasledujúce údaje:

a) meno, priezvisko a adresu bydliska sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu, názov alebo obchodné meno a sídlo sťažovateľa, ak ide o právnickú osobu,
b) predmet sťažnosti,
c) dátum doručenia sťažnosti,
d) identifikáciu osôb, na ktoré bola sťažnosť podaná,
e) identifikáciu osôb, ktorým bola sťažnosť pridelená na preverenie a vybavenie a dátum takéhoto pridelenia,
f) vyhodnotenie skutočnosti, či bola sťažnosť oprávnená,
g) opatrenia prijaté na vybavenie sťažnosti a termíny ich splnenia,
h) dátum vybavenia sťažnosti.